Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Παραρτήματα > Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφια σχετικη με το Ντικιλι ΤασA. Περιηγητές – Επιφανειακές έρευνες – Ιστορική τοπογραφία

— Heuzey L., Daumet H., Mission archéologique de Macédoine, Paris (1876).

— Welch F.B., Macedonia : prehistoric pottery, Annual of the British School at Athens 23 (1918-19), 44-50.

— Collart P., Philippes, ville de Macédoine depuis ses origines jusqu’à la fin de l’époque romaine, Paris (1937).

— Lemerle P., Philippes et la Macédoine orientale à l’époque chrétienne et byzantine, Paris (1945).

— French D.H., Late Chalcolithic pottery in North-west Turkey and the Aegean, Anatolian Studies XI (1961), 99-142 (sp. p. 105-107, 129-132).


B. Εκθέσεις ανασκαφών


1) Ανασκαφές 1920-1922

— Chronique des fouilles et découvertes archéologiques dans l'Orient hellénique (Novembre 1919-Novembre 1920), Bulletin de Correspondance Hellénique 44 (1920), 407. Δείτε τη σελίδα.

— Chronique des fouilles et découvertes archéologiques dans l'Orient hellénique (novembre 1920 - novembre 1921), Bulletin de Correspondance Hellénique 45 (1921), 543-544.Δείτε τη σελίδα.

— Chronique des fouilles et découvertes archéologiques dans l'Orient hellénique (novembre 1921 - novembre 1922), Bulletin de Correspondance Hellénique 46 (1922), 527-528. Δείτε τη σελίδα.


2) Ανασκαφές 1961-1975

1961 :

— Μακεδονία. Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961, 82-98.

— Daux G., Chronique des fouilles 1961. Dikili Tach, Bulletin de Correspondance Hellénique 86 (1962), 912-933. Δείτε τη σελίδα

— Deshayes J., Ανασκαφαί Ντικιλί Τας (γαλλικός τομεύς), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961, 88-89.

— Θεοχάρης Δ., Ρωμιοπούλου Α., Ανασκαφαί Ντικιλί Τας (ελληνικός τομεύς), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961, 81-87.

1967 :

— Ντικιλί Τας - ελληνικός τομεύς, Αρχαιολογικόν Δελτίον 23 (1968), B2, Χρονικά, 355.

— Ντικιλί Τας - γαλλικός τομεύς, Αρχαιολογικόν Δελτίον 23 (1968), B2, Χρονικά, 362.

— Daux G., Chronique des fouilles 1967. Dikili Tach, Bulletin de Correspondance Hellénique 92 (1968), 1062-1077. Δείτε τη σελίδα

— Ρωμιοπούλου Α., Ανασκαφή του προϊστορικού συνοικισμού του Ντικιλί Τας (Ανατολική Μακεδονία), Aρχαιολογικά Aνάλεκτα εξ Aθηνών 1 (1968), 48-50.

1969 :

— Deshayes J., Travaux de l'EFA en 1969 : Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 94 (1970), 799-808. Δείτε τη σελίδα

1972 :

— Deshayes J., Fouilles franco-helléniques en 1972 : Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 97 (1973), 464-473. Δείτε τη σελίδα


3) Ανασκαφές 1986-1996


1986 :

— Δίκελλα (Ντικιλί Τας), Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1986, 53-57.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Προϊστορικός οικισμός στο Ντικιλί Τας (Φίλιπποι), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1986, 141-145

— Koukouli-Chryssanthaki Ch., Treuil R., Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 111 (1987), 616-619. Δείτε τη σελίδα

— Treuil R., Ντικιλί Τας, Αρχαιολογικόν Δελτίον 41 (1986), Χρονικά, 182.

1987 :

— Δίκελλα (Ντικιλί Τας), Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1987, 28-31.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Ανασκαφή στο Ντικιλί Τας, Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1987, 172-176.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Treuil R., Ντικιλί Τας, Αρχαιολογικόν Δελτίον 42 (1987), B2, Χρονικά, 452-453.

— Peristeri K., Treuil R., Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 112 (1988), 727-731. Δείτε τη σελίδα

1989 :

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1989, 90-97.

— Darcque P., Touchais G., Treuil R., Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 114 (1990), II, 877-880. Δείτε τη σελίδα

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Treuil R., Ανασκαφή προϊστορικού οικισμού Φιλίππων (Ντικιλί Τας), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1989, 232-242.

— Treuil R., Προϊστορικός οικισμός Ντικιλί Τας, Αρχαιολογικόν Δελτίον 44 (1989), B2, Χρονικά, 381.

1991 :

— Darcque P., Touchais G., Treuil R., Travaux de l'EFA en Grèce en 1991 : Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 116 (1992), 715-719. Δείτε τη σελίδα

1993 :

— Darcque P., Touchais G., Treuil R., Travaux de l'EFA en Grèce en 1993 : Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 118 (1994), 437-446. Δείτε τη σελίδα

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1993, 68-75.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Darcque P., Touchais G., Treuil R., Ανασκαφή στον προϊστορικό οικισμό των Φιλίππων – θέση Ντικιλί Τας (γαλλο-ελληνικό πρόγραμμα), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1993, 137-150.

1994 :

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1994, 52-54.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Ανασκαφή προϊστορικού οικισμού Φιλίππων (Ντικιλί Τας), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1994, 123-129.

1995 :

— Φίλιπποι (Ντικιλί Τας), Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1995, 43-49.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Ανασκαφή προϊστορικού οικισμού Φιλίππων (Ντικιλί Τας), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1995, 109-113.

— Treuil R., Travaux de l'EFA en Grèce en 1995 : Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 120 (1996), 865-874.Δείτε τη σελίδα

1996 :

— Φίλιπποι (Ντικιλί Τας), Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  1996, 72-74.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Ανασκαφή προϊστορικού οικισμού Φιλίππων (Ντικιλί Τας), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1996, 243-245.


4) Ανασκαφές μετά το 2008

2008 :

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2008, 81-86.

— http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/825/

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki Ch., Malamidou D., Tsirtsoni Z., Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 133 (2009), 529-541.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμιδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Προϊστορικός οικισμός στη θέση «Ντικιλί Τας» (Φίλιπποι Ν. Καβάλας), Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2008, 69-86.

— Darcque P., Τσιρτσώνη Χ., Μαλαμιδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Νέο ερευνητικό πρόγραμμα στον προϊστορικό οικισμό του Ντικιλί Τας (Φίλιπποι, Ν. Καβάλας) : οι γενικοί στόχοι και η πρώτη ανασκαφική περίοδος (2008), Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22 (2008), 529-536.

2009 :

— http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/1365/

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ. et al., Προϊστορικός οικισμός Φιλίππων, θέση «Ντικιλί Τας», Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2009, 179-182.

2010 :

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2010, 44-46.

— http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/1952/

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki Ch., Malamidou D., Tsirtsoni Z., Dikili Tash, Bulletin de Correspondance Hellénique 135 (2011), 497-516.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμιδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Βαλαμώτη T., Προϊστορικός οικισμός Φιλίππων-Ντικιλί Τας: η ανασκαφή του 2010, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 24 (2010), 453-462.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμιδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Προϊστορικός οικισμός « Ντικιλί Τάς» , Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010), 91-111.

2011 :

— http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/2648/

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2011, 31-32.

— Darcque P., Lespez L., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμίδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Η αρχή της κατοίκησης στον προϊστορικό οικισμό Φιλίππων-Ντικιλί Τας : στοιχεία για την Αρχαιότερη Νεολιθική, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 25 (2011), 475-482.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμίδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Προϊστορικός οικισμός « Ντικιλί Τάς» , Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 166 (2011), 69-84.

2012 :

— http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/3406/

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2012, 58-61.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμίδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Βαλαμώτη Μ.-Σ., Στιγμιότυπα από τις ποικίλες δράσεις ενός νεολιθικού νοικοκυριού: η « οικία 1 » του Ντικιλί Τας, Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 26 (2012), υπό έκδοση.

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Tsirtsoni Z., Rapport sur les travaux de l'École française d'Athènes en 2012. DIKILI TASH, BCH 136-137 (2012-2013), 747-759.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμίδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Προϊστορικός οικισμός « Ντικιλί Τάς» , Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 167 (2012), 93-106.

2013 :

— http://chronique.efa.gr/index.php/fiches/voir/4078/

— Ντικιλί Τας, Το Έργον της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2013, 39-42.

— Darcque P., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμίδου Δ., Τσιρτσώνη Ζ., Ντικιλί Τας 2013. Η vεολιθική « οικία 1 » και στρώμα μετάβασης στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 27 (2013), υπό έκδοση.

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Tsirtsoni Z.. Rapport sur les travaux de l'École française d'Athènes en 2013. DIKILI TASH, BCH 138 (2014), 601-611.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ. et al., Προϊστορικός οικισμός « Ντικιλί Τάς », Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 168 (2013), 175-184.Γ. Συνθέσεις


Αρθρα

— Darcque P., Dikili Tash, un village néolithique dans le Nord de la Grèce, Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2013, 51-73.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Ρωμιοπούλου K., Οι ανασκαφές στον ελληνικό τομέα του προϊστορικού οικισμού Ντικιλί Τας (1961-1967), Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δ.Ρ. Θεοχάρη, Βόλος 1987, Αθήνα (1992), 226-248.

— Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Treuil R., Μαλαμιδου Δ., Προϊστορικός οικισμός Φιλίππων Ντικιλί Τας : δέκα χρόνια ανασκαφικής έρευνας, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Β (1996), 681-704.

— Koukouli-Chrysanthaki H., Le cadre géographique et la présence humaine à l’époque préhistorique, in Fournier J. (éd.), Philippes, de la préhistoire à Byzance. Études d’archéologie et d’histoire, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 55 (2016), 23-43.

— Séfériadès M., Dikili Tash : introduction à la préhistoire de la Macédoine orientale, Bulletin de Correspondance Hellénique 107 (1983), II, 635-677. Δείτε τη σελίδα

— Treuil R., A Century of Research in Dikili Tash, in Stefani E., Merousis N., Dimoula A. (eds), A Century of Research in Prehistoric Macedonia 1912-2012, International Conference Proceedings, Archaeological Museum of Thessaloniki, 22-24 November 2012 (2014), 57-65.


Βιβλία

— Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992). Δείτε τη σελίδα

— Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 2, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 37. Athènes (2004).

— Koukouli-Chryssanthaki H., Treuil R. (eds.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale. Recherches franco-helléniques dirigées par la Société Archéologique d’Athènes et l’école française d’Athènes (1986-2001), Bibliothèque de la Société Archéologique d’Athènes n° 254, Athènes (2008).


Δ. Μελέτες κατά θέμα


Περιβάλλον

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Tsirtsoni Z., Lespez L., Germain-Vallée C., The impact of environmental changes on the Neolithic settlement of Dikili Tash (Northern Greece), in Touchais G., Laffineur R., Rougemont Fr. (eds), Physis. L’environnement naturel et la relation homme-milieu dans le monde égéen protohistorique. Actes de la 14e Rencontre égéenne internationale, Paris, Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 11-14 décembre 2012, Aegaeum 37 (2014), 425-429.

— Glais A., Interactions Sociétés-Environnement en Macédoine orientale (Grèce du Nord) depuis le début de l’Holocène. Approche multiscalaire et paléoenvironnementale, Thèse de doctorat (PhD), Université de Caen Normandie (2017).

— Glais A., Lopez-Saez J. A., Lespez L., Davidson R., Climate and human-environment relationships on the edge of the Tenaghi-Philippon marsh (Northern Greece) during the Neolithization process, Quaternary International 403 (2016), 237-250. doi: 10.1016/j.quaint.2015.07.032

— Lespez L., L'évolution des modelés et des paysages de la plaine de Drama et de ses bordures montagneuses (Macédoine orientale, Grèce) au cours de l'Holocène, Thèse de doctorat (PhD), Université de Clermont II-Blaise Pascal (1999).

— Lespez L., L'évolution des paysages du Néolithique à la période ottomane dans la plaine de Philippes, in Koukouli-Chryssanthaki H., Treuil R. (eds.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale. Recherches franco-helléniques dirigées par la Société Archéologique d’Athènes et l’école française d’Athènes (1986-2001), Bibliothèque de la Société Archéologique d’Athènes n° 254, Athènes (2008), 21-394.

— Lespez L., Territoires protohistoriques en Grèce du Nord : approche géographique et geoarchéologique, in G. Kourtessi-Philippakis, R. Treuil (eds.), Archéologie du territoire, de l'Egée au Sahara, Paris (2011), 95-110.

— Lespez L., Les recherches géoarchéologiques et les dynamiques environnementales, in Fournier J. (éd.), Philippes, de la préhistoire à Byzance. Études d’archéologie et d’histoire, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 55 (2016), 45-55.

— Lespez L., Dalongeville R., Morphogenèse würmienne en Grèce du Nord : le piémont des montagnes de Lékani, Géomorphologie : relief, processus, environnement 4 (1998), 331-350.

— Lespez L., Dalongeville R., Noirel-Schutz Cl., Suc J.-P., Koukouli-Chryssanthaki H., Treuil R.,. Les paléoenvironnements du site préhistorique de Dikili Tash (Macédoine orientale, Grèce), Bulletin de Correspondance Hellénique 124 (2000), 413-434. Δείτε τη σελίδα


Στρωματογραφία – Χρονολογικοί και πολιτιστικοί παραλληλισμοί

— Blécon J., Séfériadès M., Treuil R., La stratigraphie et la chronologie : I. La stratigraphie, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 19-33. Δείτε τη σελίδα

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki Ch., Malamidou D., Treuil R., Tsirtsoni Z., The Chalcolithic period at Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece), in Y. Boyadziev, S. Terzijska-Ignatova (eds.), The Golden Fifth Millennium. Thrace and its neighbour areas in the Chalcolithic, Proceedings of the International Symposium in Pazardzhik, Yundola, 26-30.10.2009, Sofia (2011), 191-201.

— Demoule J.-P., La transition du Néolithique au Bronze Ancien dans le Nord de l'Egée : les données de Dikili Tash, in Y. Maniatis (ed.), Archaeometry, Proceedings of the 25th International Symposium, Athens 19-23 may 1986, Elsevier, Amsterdam (1989), 687-696.

— Demoule J.-P., Les recherches récentes en Grèce septentrionale et les problèmes chronologiques et régionaux des cultures à céramique au graphite, in J. Lichardus (ed.), Die Kupferzeit als historische Epoche, Symposium Saarbrücken und Otzenhausen, 6-13 November 1988, Vol. 1, Bonn (1991), 227-236.

— Demoule J.-P., Néolithique et Chalcolithique en Macédoine : un état de questions, Αρχαία Μακεδονία V. 1. Ανακοινώσεις κατά το Ε’ Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 10-15 Oκτωβρίου 1989, Θεσσαλονίκη (1993), 373-389.

— Deshayes J., Les fouilles de Dikili Tash et l'archéologie yougoslave, Zbornik Radova Narodnog Museja Beograd 6 (1970), 21-43.

— Deshayes J., Dikili Tash and the origins of the Troadic culture, Archaeology 25 (1972), 198-205.

— Deshayes J., La séquence des cultures à Dikili Tash, Actes du VIIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Beograd (1973), tome II, 492-496.

— Malamidou D., Eastern Macedonia during the Early Bronze Age, in C. Doumas, V. La Rosa (eds), Η Πολιόχνη και η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Βόρειο Αιγαίο/Poliochni e l’antica età del Bronzo nell’Egeo settentrionale. Atti del convegno internazionale, Atene, 22-25 Aprile 1996, Athens (1997), 329-343.

— Séfériadès M., Les fouilles de Dikili Tash : quelques parallélismes culturels entre la Macédoine orientale grecque et les régions du Moyen Danube au Néolithique, Nachrichten aus Niedersachens Urgeschichte 52 (1983), 69-76.

— Séfériadès M., The Great Hungarian plain and East Macedonia : a Szakálhát import or imitation at Dikili Tash, A Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve XIII (1986), 57-67.

— Séfériadès M., Apparition d'éléments d'origine steppique en Egée du Nord-Est au début de l'Age du Bronze, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 38 (1986), 295-298.

— Séfériadès M., Deshayes' excavations at Dikili Tash : the neolithic finds, in Bökönyi S. (ed.), Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern connections, International conference, Szolnok-Szeged 1987, Varia Archaeologica Hungarica II, Budapest (1989), 277-281.

— Séfériadès M., Dikili Tash et Cernavoda III-Boleráz : contribution aux recherches archéologiques européennes récentes sur la période de transition et le début de l’Âge du Bronze (Europe centrale et orientale), in P. Roman, S. Diamandi (eds.), Cernavoda III - Boleráz: Ein vorgeschictliches Phänomen zwischen dem Oberrhein und der unteren Donau, Mangalia/Neptun, 18.-24. Oktober 1999, Bucarest (2001), 109-164.

— Tsirtsoni Z., Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Treuil R., The chronological and social dimensions of the Late Neolithic I-II and the Late Neolithic-Early Bronze Age transitions in a long-living settlement in Northern Greece (Dikili Tash, Kavala district), in S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu (eds.), Communities in transition: the circum-Aegean Later Neolithic stages (c. 5000/4800-3200/3000 BCE), Proceedings of the International conference, Athens, June 7-9, 2013, forthcoming.

— Tsirtsoni Z., The Late Neolithic II (Chalcolithic)-Early Bronze Age transition at the tell of Dikili Tash, in Tsirtsoni Z. (ed.) The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC, Travaux de la Maison de l’Orient 69, Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée (2016), 271-297.


Aπόλυτη χρονολόγηση

— Fanjat G., Aidona E., Kondopoulou D., Camps P., Rathossi C., Poidras T., Archeointensities in Greece during the Neolithic period: New insights into material selection and secular variation curve, Physics of the Earth and Planetary Interiors 215 (2013), 29-42. — http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2012.10.011

— Guibert P., Roque C., La datation par thermoluminescence, Dossiers d'Archéologie 253 (2000), 16-23.

— Maniatis Y., Tsirtsoni Z., Oberlin C., Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Siros T., Miteletsis M., Papadopoulos Str., Kromer B., New Radiocarbon evidence for the Late Neolithic-Early Bronze Age transition in Southeast Europe, in R.H. Tykot (ed.), Proceedings of the 38th International Symposium on Archaeometry, May 10th-14th 2010, Tampa (Florida), Open Journal of Archaeometry 2: 5262 (2014), 43-50. — doi:10.4081/arc.2014.5262

— Roque C., Datation en archéologie. Des recherches méthodologiques en TL et en OSL aux référentiels chronologiques du Solutréen (France), du Néolithique (Grèce) et de la culture préhispanique Moche (Pérou), Thèse de doctorat (PhD), Université de Bordeaux III (2001).

— Roque C., Guibert P., Vartanian E., Bechtel F., Treuil R., Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., The chronology of the Neolithic sequence at Dikili Tash, Macedonia, Greece: TL Dating of Domestic Ovens, Archaeometry 44, 4 (2002), 613-633.

— Treuil R., La stratigraphie et la chronologie : II. Les datations par le C14, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes(1992), 33-37. Δείτε τη σελίδα

— Vartanian E., Roque C., Guibert P., Bechtel F., Datation de structures de fours néolithiques de Dikili Tash (Grèce) : comparaison TL-OSL. Apport de l'OSL pour la datation de matériaux chauffés, in J.-N Barrandon, P. Guibert, V. Michel (dir.), Datation, Actes des XXIe Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes, Antibes (2001), 233-248.


Οικιστική

— Brunel P., Pastor L., Treuil R., Andrieux Ph., Electrical gradient array applied to arhaeological survey, Dikili Tash, Macedonia, Greece, Congress of Geophysics, Thessaloniki 1994 (unpublished).

— Darcque P., Tsirtsoni Z., Evidence from Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece) and the tell issue », in S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007, Bonn (2010), 55-69.

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Treuil R., Tsirtsoni Z., Recent researches at the Neolithic settlement of Dikili Tash, Eastern Macedonia, Greece : an overview, in H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov (eds), The Struma/Strymon River Valley in Prehistory, Proceedings of the International Symposium ‘Strymon Praehistoricus’, Kjustendil-Blagoevgrad (Bulgaria) and Serres-Amphipolis (Greece), 27.09-1.10.2004, Sofia (2007), 247-256.

— Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Tsirtsoni Z., New insights to the Copper Age economy and chronology at the tell settlement of Dikili Tash (Northern Greece), in Hansen S., Raczky P., Anders A., Reingruber A. (éds.), Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from 6th to 4th millennium BCE (International workshop Budapest, 30 March-1 April 2012), Archäologie in Eurasien 31, Bonn (2015), 403-417.

— Lespez L., Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Treuil R., Tsirtsoni Z., Kourtessi-Philippakis G., Davidson R., Oberlin C., The lowest levels at Dikili Tash, northern Greece : a missing link in the Early Neolithic of Europe, Antiquity 87 (2013), 30-45. Abstract in http://antiquity.ac.uk/ant/087/ant0870030.htm

— Lespez L., Tsirtsoni Z., Malamidou D., Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Glais A., Identifying the earliest Neolithic settlements in the Southeastern Balkans: Methodological Considerations Based on the Recent Geoarchaeological Investigations at Dikili Tash (Greek Eastern Macedonia), in Reingruber A., Tsirtsoni Z., Nedelcheva P. (eds), Going West? The Dissemination of Neolithic Innovations between the Bosporus and the Carpathians. Proceedings ot the EAA Conference, Istanbul, 11 September 2014, Themes in Contemporary Archaeology 3 (2017), 43-55.

— Malamidou D., Treuil R., L'habitat du Bronze Ancien à Dikili Tash (Macédoine orientale), in L. Nikolova (ed.), Early Bronze Age settlement patterns in the Balkans (ca. 3500-2000 BC, calibrated dates), Reports of Prehistoric Research Projects 1, n°s 2-4, Sofia (1996), 129-135.

— Séfériadès M., Le bâtiment absidal en briques crues de Dikili Tash (Bronze Récent), in Huot J.-L., Yon M., Calvet Y. (eds.), De l'Indus aux Balkans, Recueil à la mémoire de J. Deshayes, Paris (1985), 107-117.

— Séfériadès M., Dikili Tash : un grand site protohistorique de Grèce, Archéologia n° 153 (avril 1981), 48-60.

— Treuil R., Dikili Tash à l'époque néolithique : un village dans la plaine de Drama, Dossiers d'Archéologie 222 (avril 1997), 18-25.

— Treuil R., Ο τρόπος ζωής των νεολιθικών πληθυσμών στην πεδιάδα της Δράμας, Η Δράμα και η περιοχή της : Ιστορία και πολιτισμός, Πρακτικά Β’ Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα, 18-22 Μαίου 1994, Δράμα (1998), 81-84.

— Treuil R., L'établissement néolithique de Dikili Tash (Grèce), in J. Guilaine (dir.), Communautés villageoises du Proche-Orient à l'Atlantique (8000-2000 avant notre ère), Paris (2001), 103-115.

— Treuil R., Tsirtsoni Z., Late Neolithic houses at Dikili Tash : a contextual approach, in St. Hiller, V. Nikolov (eds.), Karanovo III, Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa, Wien (2000), 213-216.


Υλικά και τεχνικές δόμησης

— Dandrau A., La construction en terre dans le monde égéen préhistorique : les matériaux et leurs propriétés, Thèse de doctorat (PhD), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1997).

— Deshayes J., Fours néolithiques de Dikili Tash, Mélanges helléniques offerts à Georges Daux, Paris (1974), 67-91.

— Germain-Vallée C., Prévost-Dermarkar S., Lespez L., Stratégies de prélèvement et de mise en œuvre de la « terre à bâtir » des structures de combustion néolithiques du site de Dikili Tash (Grèce) à partir d’une étude micromorphologique, Archéosciences, 35 (2011), 41-63.

— Martinez S., A new look at house construction techniques: current research at Dikili Tash, Neolithic site of Eastern Macedonia, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 13 (1999), 63-68.

— Martinez S., Prévost-Dermarkar S., Les techniques de construction de l'habitat en terre du site néolithique de Dikili Tash (Macédoine orientale, Grèce), Cahier des thèmes transversaux ArScAn IV (2003), 147-150. Consulter [http//:www.mae.u-paris10.fr/cahiers].

— Papadopoulou E., Prévost-Dermarkar S., “Il n'y a pas de cuisine sans feu” : une approche des techniques culinaires au Néolithique et à l'Âge du Bronze à travers les structures de combustion en Grèce du Nord, in C. Mee, J. Renard (eds), Cooking up the Past: Food and Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean, Oxford (2007), 123-135.

— Prévost-Dermarkar S., Les foyers et les fours domestiques en Égée au Néolithique et à l'Age du Bronze, in K. Fechner, M. Mesnil (éds), Pains, fours et foyers des temps passés. Archéologie et traditions boulangères des peuples agriculteurs d'Europe et du Proche-Orient, Civilisations 49, n°1-2 (2002), 223-237.

— Prévost-Dermarkar S., Les fours néolithiques de Dikili Tash (Macédoine, Grèce) : une approche expérimentale des techniques de construction des voûtes en terre à bâtir, in M.-Ch. Frère-Sautot (dir.), Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux Âges des métaux, Actes du Colloque de Bourg-en Bresse/Beaune, 7-8 octobre 2000, Montagnac (2003), 215-223.

— Prévost-Dermarkar S., Germain-Vallée C., Les murs en torchis sur poteaux jointifs à Dikili Tash (Grèce) au Néolithique Récent (5700-5400 av. J.-C.), in Archéométrie Caen 2013. Actes du XIXe colloque du GMPCA, 22-26 avril 2013, Université de Caen-Basse Normandie, à paraître.

— Treuil R., La construction et l’habitation, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 39-57., Δείτε τη σελίδα


Κεραμεική

— Commenge-Pellerin C. (avec la collaboration de Z. Tsirtsoni), Les récipients en céramique : formes et décors du Néolithique Moyen, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 2, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 37. Athènes (2004), 27-61.

— Courtois L., Dikili Tash : la céramique de l'Age du Bronze. Aperçu technologique, in Huot J.-L., Yon M., Calvet Y. (eds.), De l'Indus aux Balkans, Recueil à la mémoire de J. Deshayes, Paris (1985), 99-105.

— Courtois L., Les techniques de la céramique, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 2, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 37. Athènes (2004), 1-25.

— Demoule J.-P., Les récipients en céramique du Néolithique Récent (Chalcolithique) : description, évolution et contexte regional, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 2, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 37. Athènes (2004), 63-270.

— Kilikoglou V., Grimanis A.P., Tsolakidou A., Hein A., Malamidou D., Tsirtsoni Z., Neutron activation patterning of archaeological materials at the National Centre for Scientific Research ‘Demokritos’: the case of black-on-red Neolithic pottery from Macedonia, Greece, Archaeometry 49, 2 (2007), 301-319.

— Mαλαμιδου Δ., Η κυκλοφορία αντικειμένων και ιδεών στη Μακεδονία κατά τη νεότερη νεολιθική : η περίπτωση της κεραμεικής “μαύρο σε ερυθρό”, Η προϊστορική έρευνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές της : θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου στη μνήμη του Δ.Ρ. Θεοχάρη, Θεσσαλονίκη-Καστοριά, 26-28 Νοεμβρίου 1998, Θεσσαλονίκη (2003), 171-176.

— Malamidou D., La céramique à décor peint “noir sur rouge” du Néolithique Récent II en Grèce du Nord : production, distribution et utilisation, Thèse de doctorat (PhD), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2005).

— Malamidou D., Tsirtsoni Z., Yiouni P., Lespez L., Kilikoglou V., Tsolakidou A., Les poteries néolithiques à décor peint “noir sur rouge” en Grèce du Nord : matières premières et production, Bulletin de Correspondance Hellénique 130 (2006), 571-611.

— Marangou Ch., Les récipients zoomorphes et anthropomorphes du Néolithique Moyen et du Néolithique Récent (Chalcolithique), in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 2, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément 37. Athènes (2004), 271-312.

— Παπαδόπουλος Σ., Από τη Νεότερη Νεολιθική στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού τον οικισμό του Ντικιλί Τας : το πρόβλημα της κεραμεικής διαφοροποίησης, Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δ.Ρ. Θεοχάρη, Βόλος 1987, Αθήνα (1992), 249-256.

— Σωφρονίδου Μ., Τσιρτσώνη Ζ., Θραύσματα κεραμεικής : μύθος ή ιστορία ανολοκλήρωτη ;, Η προϊστορική έρευνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές της : θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου στη μνήμη του Δ.Ρ. Θεοχάρη, Θεσσαλονίκη-Καστοριά, 26-28 Νοεμβρίου 1998, Θεσσαλονίκη (2003), 357-363.

— Sophronidou M., Tsirtsoni Z., What are the legs for? Vessels with legs in the Neolithic and Early Bronze Age Aegean, in C. Mee, J. Renard (eds), Cooking up the Past: Food and Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean, Oxford (2007), 247-269..

— Tsirtsoni Z., Dikili Tash à l'époque néolithique : morphologie et fonctions de la poterie, Dossiers d'Archéologie n° 222 (avril 1997), 28-35.

— Τσιρτσώνη Ζ., Η δυναμική της Μέσης Νεολιθικής περιόδου στην πεδιάδα της Δράμας : το φαινόμενο από τη σκοπιά της κεραμικής, Η Δράμα και η περιοχή της : Ιστορία και πολιτισμός, Πρακτικά Β’ Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα, 18-22 Μαίου 1994, Δράμα (1998), 85-90.

— Tsirtsoni Z., Les poteries du début du Néolithique Récent en Macédoine : les hommes et leurs vases, Thèse de doctorat (PhD), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1999).

— Τσιρτσώνη Ζ., Η κεραμεική της Νεότερης Νεολθικής περιόδου από τον γαλλικό τομέα των πρόσφατων ανασκαφών (1986-1996) στο Ντικιλί Τας (Φίλιπποι Ν. Καβάλας), Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14 (2000), 45-54.

— Tsirtsoni Z., Les poteries du début du Néolithique Récent en Macédoine : 1. Les types de récipients, Bulletin de Correspondance Hellénique 124 (2000), 1-55. Δείτε τη σελίδα

— Tsirtsoni Z., Les poteries du début du Néolithique Récent en Macédoine : 2. Les fonctions des récipients, Bulletin de Correspondance Hellénique 125 (2001), 1-39. Δείτε τη σελίδα

— Tsirtsoni Z., Dikili Tash (Macédoine orientale, Grèce), fouilles 1986-1996 : les poteries néolithiques des secteurs I et V, Mémoire de membre de l'École française d'Athènes, présenté à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2002).

— Tsirtsoni Z., Bourguignon F., Late Neolithic ceramic lamps: new evidence from Northern Greece, in Bacvarov K., Gleser R. (eds), Southeast Europe and Anatolia in prehistory: essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary, Bonn (2016), 209-219.

— Tsirtsoni Z., Malamidou D., Une nouvelle phase d’occupation à Dikili Tash : le Néolithique/Chalcolithique Final (fin du 5e millénaire av. J.-C.), Bulletin de Correspondance Hellénique 139-140 (2015-2016), à paraître.

— Tsirtsoni Z., Malamidou D., Kilikoglou V., Karatasios I., Lespez L., Black-on-red painted pottery production and distribution in Late Neolithic Macedonia, in S. Y. Waksman (ed.), Archaeometric and Archaeological Approaches to Ceramics, Papers presented at EMAC '05, 8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon 2005, BAR I.S. 1691, Oxford (2007), 57-62.

— Tsirtsoni Z., Yiouni P., L'identification des récipients de cuisson : un exemple néolithique, Dossiers d'Archéologie 253 (mai 2000), 84-85.

— Tsirtsoni Z., Yiouni P., Neolithic cooking vessels from Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece): a technological and functional approach, in V. Kilikoglou, A. Hein, Y. Maniatis (eds.), Modern trends in Scientific Studies on Ancient Ceramics, Papers presented at the 5th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens 1999, BAR I.S. 1011, Oxford (2002), 103-110.

— Yiouni P., Painted pottery from East Macedonia, in North Greece: technological analysis of decorative techniques, Documenta Praehistorica XXVII (2000), 199-214.

— Yiouni P., Surface treatments of Neolithic vessels from Macedonia and Thrace, Annual of the British School at Athens 96 (2001), 1-25.


Αναλύσεις καταλοίπων

— Decavallas O., Beeswax in Neolithic perforated sherds from the Northern Aegean: new economic and functional implications, in C. Mee, J. Renard (eds), Cooking up the Past: Food and Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean, Oxford (2007), 148-157.

— Garnier N., Valamoti S. M. 2016. Prehistoric wine-making at Dikili Tash (Northern Greece). Integrating residue analysis and archaeobotany, Journal of Archaeological Science 74 (october 2016), 195-206. — doi: 10.1016/j.jas.2016.03.003.

— Maniatis Y., Treuil R., Tsirtsoni Z., Dikili Tash : analyse du contenu d'un récipient néolithique, Bulletin de Correspondance Hellénique 125 (2001), 590-591.

— Maniatis Y., Tsirtsoni Z., Characterization of a black residue in a decorated Neolithic pot from Dikili Tash (Greece): an unexpected result, Archaeometry 44, 2 (2002), 229-239.

— Marangou C., Stern B., Neolithic zoomorphic vessels from Eastern Macedonia, Greece: Issues of function, Archaeometry 51, 3 (2009), 397-412.

— Regert M., Colinart S., Degrand L., Chemical alteration and use of beeswax through time: accelerated ageing tests and analysis of archaeological samples from various environmental contexts, Archaeometry 43, 4 (2001), 549-569.


Δοχεία (εκτός κεραμικών)

— Martinez S., Un filet de portage du Néolithique récent à Dikili Tash (Macédoine orientale, Grèce), in P. Bodu, C. Constantin (dir.), Approches fonctionnelles en Préhistoire, Actes du XXVe Congrès Préhistorique de France, Nanterre, 24-26 novembre 2000, Paris (2004), 217-222.


Λίθινα εργαλεία

— Kourtessi-Philippakis G., Peuplement et sociétés préhistoriques dans le monde égéen. L’apport des études lithiques, Habilitation à diriger des recherches (HDR), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2006).

— Κουρτέση-Φιλιππάκη Γ., Λίθινες πρώτες ύλες και εγχειρηματικές αλυσίδες της Νεότερης Νεολιθικής στη Βόρεια Ελλάδα : το παράδειγμα του Ντικιλί Τας, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20 (2006), 115-126.

— Kourtessi-Phiippakis G., Lithics in the Neolithic of Northern Greece: territorial perspectives from an off-obsidian area, Documenta Praehistorica XXXVI (2009), 305-312.

— Κουρτέση-Φιλιππάκη Γ., Λίθινα τέχνεργα και χωροργάνωση κατά τη νεότερη νεολιθική στη Βόρεια Ελλάδα : το παράδειγμα του Ντικιλί Τας, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 25 (2011), 483-490.

— Martinez S., Dikili Tash à l'époque néolithique : l'homme et ses outils, Dossiers d'Archéologie 222 (avril 1997), 36-39.

— Séfériadès M., L’outillage : I. La pierre taillée, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 59-83. Δείτε τη σελίδα

— Séfériadès M., L’outillage : I. La pierre polie, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 84-99. Δείτε τη σελίδα

— Tardy N., Les industries en quartz de Kovačevo (Bulgarie), Madžari (ARYM), Promachonas-Topolniča et Dikili Tash (Grèce) : reconstitution des systèmes techniques dans le contexte de la Néolithisation de l'Europe du Sud-Est, Thèse de doctorat (PhD), Université Lumière Lyon 2 (2016)


Εργαλεία από οστό και κέρατο

— Χρηστίδου Ρ., Επεξεργασμένα κέρατα από τον Αρκαδικό Δράμας και το Ντικιλί-Τας, Η Δράμα και η περιοχή της : Ιστορία και πολιτισμός, Πρακτικά Β’ Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα, 18-22 Μαίου 1994, Δράμα (1998), 115-127.

— Christidou R., Outils en os néolithiques du Nord de la Grèce : étude technologique, Thèse de doctorat (PhD), Université de Paris X-Nanterre (1999).

— Christidou R., Usure frontale d’un outil tranchant en os : deux mouvements opposés-une séquence technique, in L. Bourguignon, I. Ortega, M.-C. Frère-Sautot (eds.), Préhistoire et approche expérimentale, Montagnac (2001), 259-265.

— Christidou R., Fabrication d'outils en os : exemple d'opérations de raclage et d'abrasion, Dossiers d'Archéologie 290 (février 2004), 56-57.

— Christidou R., Aspects of bone exploitation in the Neolithic sites of eastern Macedonia, Greece, in H. Luik, A. Choyke, C.E. Batey, L. Lõugas (eds.), From hooves to horns, from mollusc to mammoth. Manufacture and use of bone artefacts from prehistoric times to the present, Proceedings of the 4th meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, 26-31 August 2003 Tallinn, Muinasaja Teadus 15 (2005), 91-104.

— Christidou R., Analyse du territoire et outillages osseux néolithiques du Nord de la Grèce, in G. Kourtessi-Philippakis, R. Treuil (eds.), Archéologie du territoire, de l'Egée au Sahara, Paris (2011), 121-135.

— Séfériadès M., L’outillage : III. L’os et le bois de cervidé, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 99-119. Δείτε τη σελίδα


Εργαλεία από πηλό

— Treuil R., L’outillage : IV. La terre cuite, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 120-143. Δείτε τη σελίδα.


Εργαλεία από μέταλλο

— Séfériadès M., L’outillage : V. Le métal, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 113-119. Δείτε τη σελίδα


Μικρογραφικά αντικείμενα και ειδώλια

— Marangou Ch., Ειδωλια. Figurines et miniatures du Néolithique Récent et du Bronze Ancien en Grèce, BAR IS 576, Oxford (1992).

— Marangou Ch., Figurines néolithiques parées de Macédoine Orientale (Néolithique Récent, Grèce du Nord), in J. Pavúk (ed.), Actes du XIIe Congrès International des Sciences préhistoriques et protohistoriques, Bratislava, 1-7 septembre 1991, Nitra-Bratislava (1993), 327-333.

— Marangou Ch., Neolithic Figurines from Northern Greece, in St. Hiller, V. Nikolov (eds.), Karanovo III, Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa, Wien (2000), 229-244.


Κοσμήματα

— Bechtel F., Gourdon-Platel N., Cathodoluminescence et archéologie, Dossiers d'Archéologie 253 (mai 2000), 36-39.

— Karali-Yannacopoulos L., La parure, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 159-164. Δείτε τη σελίδα.

— Miller M. A., Jewels of shell and stone, clay and bone: the production, function and distribution of Aegean Stone Age ornaments, PhD, Boston University (1997).

— Miller M. A., Grindstones in Greek Neolithic ornament production, in H. Procopiou, R. Treuil (dir.), Moudre et Broyer : l'interprétation fonctionnelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité, Actes de la Table Ronde internationale, Clermont-Ferrand, 30 novembre-2 décembre 1995. II. Archéologie et histoire : du Paléolithique au Moyen Age, Paris (2002), 45-55.


Βοτανικά κατάλοιπα

— Erard-Cerceau I., Les moyens de subsistance : A. Les restes végétaux, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 145-146. Δείτε τη σελίδα.

— Μαγκαφά Μ., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Μαλαμίδου Δ., Βαλαμώτη Σ.Μ., Νεολιθικός οίνος : αρχαιολογικές μαρτυρίες από τον προϊστορικό οικισμό Φιλίππων Ντικιλί Τας, Τέχνη και τεχνική στα αμπέλια και τους οινεώνες της Β. Ελλάδας, 8ο Τριήμερο εργασίας, Αδριανή Δράμας, 25-27 Ιουνίου 1999, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα (2002), 21-35.

— Pagnoux Cl., Émergence, développement et diversification de l’arboriculture en Grèce du Néolithique à l’époque romaine. Confrontation des données archéobotaniques, morphométriques, épigraphiques et littéraires, Thèse de doctorat (PhD), Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne (2016)

— Valamoti S.M., Plants and people in Late Neolithic and Early Bronze Age Northern Greece: an archaeobotanical investigation, BAR IS 1258, Oxford (2004).

— Valamoti S.M., Investigating the prehistoric bread of Northern Greece: the archaeobotanical evidence for the Neolithic and the Bronze Age, in K. Fechner, M. Mesnil (éds), Pains, fours et foyers des temps passés. Archéologie et traditions boulangères des peuples agriculteurs d'Europe et du Proche-Orient, Civilisations 49, n°1-2 (2002), 49-66.

— Valamoti S.M., Traditional foods and culinary novelties in Neolithic and Bronze Age Northern Greece: an overview of the archaeobotanical evidence, in C. Mee, J. Renard (eds), Cooking up the Past: Food and Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean, Oxford (2007), 89-108.

— Valamoti S. M., Harvesting the 'wild'? Exploring the context of fruit and nut exploitation at neolithic Dikili Tash, northern Greece, with special reference to wine, in S. M. Valamoti, F. Bittmann (eds.), Proceedings of the 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP), Thessaloniki, 17-22 June 2013, Vegetation History and Archaeobotany, 24 (2015), 35-46. — doi:10.1007/s00334-014-0487-6.

— Valamoti S.M., Mangafa M., Koukouli-Chrysanthaki Ch., Malamidou D., Grape-pressings from northern Greece: the earliest wine in the Aegean?, Antiquity 81 (2007), 54-61.

— Valamoti S. M., Flax in Neolithic and Bronze Age Greece: archaeobotanical evidence, Vegetation History and Archaeobotany 20, 6 (2011), 549-560. — doi: 10.1007/s00334-011-0304-4

— Valamoti S. M., Darcque P., Koukouli-Chryssanthaki H., Malamidou D., Tsirtsoni Z., An archaeobotanical investigation of prehistoric grape vine exploitation and wine making in northern Greece: recent finds from Dikili Tash, in Olive Oil and wine production in Eastern Mediterranean during Antiquity, Proceedings of the International Symposium, Izmir, 17-19 November 2011, Izmir (2015), 125-139.


Πανίδα

— Helmer D., Dikili Tash à l'époque néolithique : faune sauvage et domestique, Dossiers d'Archéologie 222 (avril 1997), 40-41.

— Helmer D., Discrimination des genres Ovis et Capra à l'aide des prémolaires inférieures III et IV et interprétation des courbes d'abattage : l'exemple de Dikili Tash (Grèce), in Giacobini G., Peracino V. (éds), Actes du VIe colloque international de “L'homme et l'animal, Société de recherches interdisciplinaires” : Gestion démographique des animaux à travers le temps. Ibex, Journal of Mountain Ecology 5 et Anthropozoologica 31 (2000), 29-38.

— Jullien R., Les moyens de subsistance : B. Les faunes domestique et sauvage, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 147-153. Δείτε τη σελίδα

— Karali-Yannacopoulos L., Les moyens de subsistance : C. Le matériel malacologique, in Treuil R. (éd.), Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale, I. Fouilles de Jean Deshayes (1961-1975), vol. 1, Bulletin de Correspondance Hellénique Supplément XXIV, Athènes (1992), 153-157. Δείτε τη σελίδα

— Théodoropoulou A., L'exploitation des ressources aquatiques en Grèce septentrionale aux périodes pré- et protohistoriques, Thèse de doctorat (PhD), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2007).

— Théodoropoulou T., « La mer dans l'assiette » : l'exploitation des faunes aquatiques dans l'alimentation en Égée pré- et protohistorique, in C. Mee, J. Renard (eds), Cooking up the Past: Food and Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean, Oxford (2007), 71-88. Δείτε τη σελίδα


Συμβολικά αντικείμενα

— Darcque P., Treuil R., Un « bucrane » néolithique, Dossiers d'Archéologie 222 (avril 1997), 26-27.

— Treuil R., Darcque P., Un « bucrane » néolithique à Dikili Tash (Macédoine orientale) : parallèles et perspectives d'interprétation, Bulletin de Correspondance Hellénique 122 (1998), 1-25. Δείτε τη σελίδα

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 28/09/17

illustrations